How can we help you?

اگر حسابم را حذف کنم چه اتفاقی رخ خواهد داد؟

Last updated on April 27, 2024

هنگامی که حساب شما حذف شد، اشتراک شما لغو می‌شود و ما همه داده‌های شما را از سرورهایمان پاک می‌کنیم، از جمله پیوندها، داده‌های ترافیک، پیکسل‌ها و سایر داده‌های مرتبط.

Did not answer your question?
Contact us