How can we help you?

پیکسل گوگل ادوردز

Last updated on April 27, 2024

با ردیابی ادوردز، می‌توانید ببینید که کلیک‌های تبلیغاتی شما چقدر به فعالیت ارزشمند مشتری منجر می‌شود. شناسه پیکسل Adwords معمولاً از AW تشکیل شده است که با 11 رقم و به دنبال آن 19 کاراکتر ترکیبی تشکیل شده است. لطفاً مطمئن شوید که مقدار صحیح را اضافه کنید در غیر این صورت رویدادها ردیابی نمی شوند! برای مثال :

AW-12345678901/ABCDEFGHIJKLMOPQRST

اطلاعات بیشتر

Did not answer your question?
Contact us