How can we help you?

پیکسل توئیتر

Last updated on April 27, 2024

ردیابی تبدیل برای وب سایت ها به شما این امکان را می دهد که با ردیابی اقداماتی که کاربران پس از مشاهده یا درگیر شدن با تبلیغات شما در توییتر انجام می دهند، بازگشت سرمایه خود را اندازه گیری کنید. برای مثال :

123456789

اطلاعات بیشتر

Did not answer your question?
Contact us